Logo

Земеделската кооперация за цитрусови плодове в Трагано – Илиа е учредена през 2003 г. и е съставена само от производители на цитрусови плодове и уставът е съставен съгласно разпоредбите на закон 2810/2000. Целта на кооперацията е да подпомага членовете и да издига икономическото им състояние чрез разпространение на цитрусовите плодове.

Призната е като Организация на производители на цитрусови плодове  според КАН 2200/96 с решение  01 от 16.8.2004 г.  на първостепенната комисия  за специално селскостопанско сертифициране на Групи на производители от област Илия, която е променена  с решение 17531/21.12.2010 и вече е сертифицирана за продуктите ПОРТОКАЛИ и МАНДАРИНИ, съгласно КАН 1234/2007 на Съвета и КАН 1580/2007 на Комисията.

Районът на дейност на кооперацията е географският район в административните граници на кметското наместничество  Трагано към община Пинио, област Илиа и по-широкия район, където действат членовете. Сега в Регистъра на кооперацията са вписани триста и единадесет (311) членове – производители на цитрусови плодове.

© Copyright 2011. Design by foodstandard web team